Hva er incest

I Straffelovens § 312 defineres incest som seksuell omgang med slektning i nedstigende linje. I Strl § 313 omhandles søskenincest der man straffes for å ha seksuell omgang med bror eller søster.

SMISO tar i tillegg utgangspunkt i Borchgrevink og Christies (1991:15) definisjon av incest, altså en utvidet teoretisk definisjon. Denne lyder som følger:

«Incest er fysisk og psykisk krenkelse av barn og unges seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning. Vi mener at avhengighetsaspektet ikke trenger å innebære en direkte avhengighet i form av forsørger- eller oppdragerrolle. Vi er opptatt av den sosiale avhengigheten. Med dette mener vi at barnet ikke selv kan velge når han eller hun skal møte overgriper. I begrepet sosial familietilknytning/andre nærstående inkluderer vi både biologisk familie, venner og naboer av familien, trenere, lærere og lignende.»